Gud är god

”Se och smaka Herrens godhet” (Ps34:9a)

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” (Jer 29:11)

”Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.” (Ps 145:9)

”…Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott” (1 Mos 1:31a)

Gud vill ge oss av sina goda gåvor, han är inte snål. Gud ger av nåd och inte efter förtjänst.

”Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?” (Rom 8:32)

”Finns det någonting som är omöjligt för Herren?” (1 Mos 18:14a)

”Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.” (2 Kor 9:8)

”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig” (Ps 23:1)

”Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.” (Joh 16:24b)

” …Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?” (Matt 7:11)

”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” (Joh 10:10b)

”Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.” (Jak 1:17)

Gud är helt igenom och alltid god, även i de situationer då vi inte kan förstå och förklara hans ingripanden eller hans ”tystnad”.

”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh 14:27)

”Tacka Herren, ty han är god…” (1 Krön 16:34, Ps 106:1, 107:1, 118:1, 136:1)