Gud är segraren

”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.” (Upp 1:17b-18)

”Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.” (Joh 16:33)

Han som segrat över världen, ondskan och döden, han är unik!

”Ty även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden – och det finns ju många gudar och många herrar – så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.” (1 Kor 8:5f)

”Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning.” (Jes 43:11)

Det finns anledning att tjäna Gud och medmänniskorna, i tacksamhet, glädje, lydnad och frimodighet, om vi har Jesus som vår Herre. Kunskapen om målet ger hopp, perspektiv och uppmuntrar till aktivitet redan här och nu. Det är inte meningslöst att satsa, förändra och skapa nytt, för det destruktiva har inte ”sista ordet”. Med Jesus som vår Herre står vi på segrarens sida. Han har inte gett upp, han fortsätter utrusta, ge kraft, inspiration och peka mot målet!

För alla som vill tillhöra den uppståndne och levande segraren Jesus Kristus väntar en fantastisk framtid. När vi är färdiga med våra uppgifter här i detta livet, får vi gå vidare in i en ännu djupare gemenskap med Gud.

”Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron.” (Upp 3:21)

”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbarat vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2)

”Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.” (Fil 3:21)

”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.” (1 Kor 13:12)

”Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten, storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet, amen.” (Jud v 24f)